کلیدواژه‌ها = تروبرد
گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 131-131

10.22075/jvlr.2018.3222

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 136-136

10.22075/jvlr.2018.3231

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*