کلیدواژه‌ها = تروبرد
تعداد مقالات: 2
1. گزارش رادیوگرافی یک مورد دنتی ژروس کیست در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-131

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3 *


2. گزارش رادیوگرافی یک مورد اتموئید هماتوما در اسب

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 136-136

- سارنگ سروری1، امیر توکلی2، بنفشه شاطری امیری3*