کلیدواژه‌ها = متریت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط سطح گلوکز و کلسیم سرم در دوره انتقال با بیماریهای کلینیکی در گاوهای شیری

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-97

- مریم کریمی دهکردی*1، ویدا شهریاری2، پردیس بنی مهدی2


2. عوامل موثر بر کاهش میزان جفت ماندگی گاو

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 202-202

مهدیه نجفی