نویسنده = ���������������� ��������
تعیین شیوع سرمی هیداتیدوز در شترهای استان یزد، ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1392، صفحه 121-128

10.22075/jvlr.2017.1247

علیرضا سازمند؛ محمدحسین راضی جلالی؛ سید حسین حکمتی مقدم؛ زهرا اسدالهی