نویسنده = �������� �������� ����������������1�� �������� �������������� ����������1�� * �� �������� ������ ������������2��
بررسی میزان و علل سقط جنین در ده گاوداری بزرگ صنعتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 246-246

دکتر خسرو قزوینیان1، دکتر حمیدرضا محمدی1و * ، دکتر حجت مظاهری2


ردیابی عوامل عفونی و علل حذف گاوهای شیری در گله های صنعتی هلشتاین شهر هشتگرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 251-251

دکتر رضا جمشیدی1، دکتر حمیدرضا محمدی1*، دکتر حمزء بواسحاقی2