نویسنده = �������� ����������1�� ���������� ������������1��* ���������������� ����������2��