نویسنده = �������� ��.1�� ������ �������� ��.��.1�� ���������� ��.1 *��
یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک سمینوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 214-214

نوری م.1، قره گزلو م.ج.1، معینی م.1 *


سل جلدی، کوکسیدیوز، عفونت سستودی و تریکواپیتلیوما در یک طوقه کبوتر اهلی(Columba livia)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 215-215

محسن نوری1، هستی آذرآباد1، مهرنوش معینیجزنی1*