نویسنده = �������� ���������� ��������1*�� ������ ��������1��
بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری1


آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری2