نویسنده = زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری1
تعداد مقالات: 2
1. آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری2


2. بررسی آلودگی میکروبی توتال کلیفرم و فکال کلی فرم پساب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 210-210

زهرا یعقوب زاده1*، رضا صفری1