نویسنده = حسین گلیوری*1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، علیرضا گالینی 3،
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی انگل خونی هموپروتئوس در ماکیان بومی شهرستان گرمسار

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 186-186

حسین گلیوری*1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، علیرضا گالینی 3؛ علیرضا دیبایی 3 مجتبی واحدی پور3 سید مجدالدین وحیدی تورچی1 کامبیز نباتی1


2. بررسی آلودگی های فارم مرغ تخم گذار شهرستان به جرب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 187-187

حسین گلیوری1 ، هادی حق بین نظر پاک2 ، سیاوش اسدی1؛ مهران پرتوی1، محسن حمیدی1 ، فاضل حمیدی1، ایمان بلوچی1