نویسنده = رضا قبولی مهربانی1*، صمد مسافری2، منصور خاکپور3
ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 140-140

رضا قبولی مهربانی1*، صمد مسافری2، منصور خاکپور3


بررسی تاثیر ضد انگل لوامیزول _ تریکلابندازول خوراکی بر روی تعداد حذفی کبدگوساله های پرواری نژاد تالشی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 151-151

رضا قبولی مهربانی1*، ناصر بیگدلی2، نادر قبولی مهربانی3