نویسنده = سید مصطفی رضوی1، حسین شایق2*، امیر موتابی علوی3
تعداد مقالات: 2
1. تشی(Hystrix indica)، میزبان واسط لینگواچولا سراتا و خطری بالقوه در ایجاد سندرم هالزون

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 138-138

سید مصطفی رضوی1، حسین شایق2*، امیر موتابی علوی3


2. شناسایی کنه های سخت (Ixodidae) در جوجه تیغی برنت (Hemiechinus hypomelas) در پارک ملی بمو- شیراز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 188-188

سید مصطفی رضوی1، حسین شایق2*، امیر موتابی علوی3