نویسنده = زینب صادقی دهکردی
بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 33-40

10.22075/jvlr.2020.12742.1013

زینب صادقی دهکردی؛ بهنام بهرامی؛ مسعود سلطانی الوار؛ محمود رضا رسولی؛ بهاره کردی


بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در گاوهای کشتاری کشتارگاه شهرستان بانه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 129-129

زیور صادقی دهکردی 1، منصور یوسفی2