بررسی فون انگلهای دستگاه گوارش پرندگان بومی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1-گروه پاتوبیولوژی، استادیار بخش انگل شناسی ،دانشکده پیرا دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات بروجرد، ایران

3 - گروه بیماریهای طیور، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات بروجرد، ایران

4 اداره کل دامپزشکی همدان

5 دانشجوی دکتری انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

نظارت بر بهداشت و سلامت پرندگان بومی، از آن جهت که در تماس نزدیک با انسان­ها هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در طی سال 1396- 1395،  برای انجام این مطالعه توصیفی - مقطعی، با مراجعه به 27 روستای استان همدان اقدام به جمع­آوری نمونه های مدفوع 400 قطعه پرنده بومی (مرغ، خروس، اردک و بوقلمون) شد و از هر پرنده ، 100 نمونه مدفوع جمع­آوری گردید. نمونه گیری به روش خوشه گیری مرکب از سه اقلیم مختلف شامل سرد و کوهستانی، سرد و کم ارتفاع و معتدل و کم ارتفاع  انجام شد، قبل از نمونه گیری ، سن و جنس هرپرنده در فرم مشخصات ثبت گردید. سپس نمونه ها به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده پیرا­دامپزشکی منتقل و با استفاده از روش­های معمول (شناورسازی یا رسوبی بسته به مورد) به طریقه میکروسکوپی تحت آزمایش اندازه گیری تعداد تخم در هرگرم مدفوع قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که 100% مرغ­ها و خروس­ها، 8/23% بوقلمون­ها، و 2/26% اردک­ها آلوده به انگل­های گوارشی بودند. همچنین،  96/17%  اووسیت آیمریا، 26/77% تخم هتراکیس گالیناروم، 95% تخم کاپیلاریا، و 49/15%  آلودگی همزمان هتراکیس گالیناروم و کاپیلاریا تعیین شد.  
انگل­های جدا شده در مرغ­های بومی در این بررسی برای اولین­بار از منطقه مورد مطالعه گزارش شدند. دراین مطالعه، بین سن، جنس و میزان آلودگی انگلی ارتباط معناداری وجود نداشت (05/0<p). همچنین تفاوت معناداری در میزان شیوع انگل­ها، در اقلیم­های مورد مطالعه مشاهده نشد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of gastrointestinal parasitic fauna of domestic poultry in Hamedan province

نویسندگان [English]

  • zainab sadeghi dehkordi 1
  • behnam bahrami 2
  • masud soltani alvar 3
  • MahmoudReza Rasouli 4
  • bahareh kordi 5
1 Dep of Parasitology, Faculty of Para Veterinary Science, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Msc student, Msc of Veterinary Parasitology, , Islamic Azad University, Borujerd Branch, Iran
3 3- Assistant Professor of avian disease, Department of clinical science, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Iran
4 Hamedan
5 5PhD student, Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary medicine, Ferdosi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Supervision on bird's health Care is of great importance because of its close and direct contact with people. For this descriptive cross-sectional study, by referring to 27 villages of around Hamedan province, fecal samples were collected from 400 domestic birds (100 chicken, 100 rooster, 100 duck, and 100 turkey) and 100 fecal samples were collected from each bird.. Sampling was done by cluster sampling method consisting of three different climates including cold and mountainous, cold and low altitude, temperate and low altitude. Before sampling, age and sex of each bird were recorded in the specification form, then the samples were transmitted to parasitology laboratory of Faculty of Para Veterinary Science, and the samples were tested microscopically for detection of various parasites contamination applying standard and regular floatation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gastrointestinal parasites
  • poultry
  • Hamedan