نویسنده = �������� ������������������1* �� �������� �������� ������������
بررسی آلودگی بروسلایی گاوداری های شیری صنعتی شهرستان قوچان به روش سرمی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 120-120

وحید سردارمهنی1* ، محمد سیاح لائین