نویسنده = �������� ����������1*�� ������ �������� ��������2�� ������ �������� ��������3��