نویسنده = افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1
بررسی آلودگی های انگلی در ماهیان قزل آلای پرورشی استان قزوین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 117-117

افشین بارانی1*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1


بررسی میزان آلودگی سالمونلایی تلفات هفته اول در مرغداری های استان قزوین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 127-127

افشین بارانی1،*، ثوره جلیل ابراهیم1، رضا نوریان1 ، شهین عشقی1