نویسنده = علی لوئی منفرد 1*، افسانه جعفری2
تعداد مقالات: 2
1. شواهد هیستولوژیک و هیستومتریک مبنی بر ایمونوتوکسیسیتی فنل در موش سوری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 105-105

علی لوئی منفرد 1*، افسانه جعفری2


2. آناتومی کاربردی ناحیه سر در بزهای بومی ایران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 106-106

علی لوئی منفرد*1، حمزه ناجی1