نویسنده = �������� ������������1�� ������ ���������� ��������2*��