نویسنده = �������� ����������1�� ���������� ������������ ��������2*��