نویسنده = ������ ������������1�� ���������� ������������ ��������2*��