نویسنده = ���������� ��������1 �� �������� ���������������� ������2 �� �������� ����������3 �� ���������� ����������4*��
بررسی آلودگی گوشت مرغ به سالمونلا در استان مازندران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 100-100

پولین شهره1، فاطمه وثوقی2*، عباس توکلی واسکس 3، علی دبیری4


اندازه گیری میزان غلظت جیوه در سه نوع متفاوت کنسرو ماهی تن

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 101-101

پولین شهره1 ، سارا مهدیزاده مود2 ، عباس توکلی3 ، فاطمه وثوقی4*