نویسنده = �������������� ����������1*�� ���������� ������������2��
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400

10.22075/jvlr.2022.27845.1054

حمیدرضا مسلمی؛ کوشیار گلدوزان؛ عباس جواهری وایقان؛ محمود احمدی همدانی


مطالعه تاثیر عصاره گیاهی پونه کوهی در یک مدل زخم عفونی جراحی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در رت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 96-96

حمیدرضا مسلمی1*، کیوان جمشیدی2؛ علیرضا مخملباف3، خاطره کفشدوزان4