نویسنده = رضا ایجاب1*، علی قربانی رنجبری 1، حسین فتاحی 2
تعیین فراوانی و تنوع انگل های دستگاه گوارش کبوتران خانگی شهرستان کازرون

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 93-93

رضا ایجاب1*، علی قربانی رنجبری 1، حسین فتاحی 2


بررسی تغییرات هماتولوژیک خون شترهای یک کوهانه استان بوشهر در تابستان و زمستان 1390

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 94-94

رضا ایجاب1*، علی قربانی رنجبری1، احد علیایی 2