نویسنده = ناهید رضایی خوزانی1*، منیر دودی، فهیمه قنبری، زهرا نصیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 92-92

ناهید رضایی خوزانی1*، منیر دودی، فهیمه قنبری، زهرا نصیری


2. بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بیمارستان های اصفهان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 140-140

سید اصغرهوایی، منیر دودی،ناهید رضایی خوزانی*