نویسنده = ناهید رضایی خوزانی1*، منیر دودی، فهیمه قنبری، زهرا نصیری
بررسی ضد میکروبی عصاره موسیر علیه استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 92-92

ناهید رضایی خوزانی1*، منیر دودی، فهیمه قنبری، زهرا نصیری