نویسنده = ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3
شناسایی گونه های مختلف کلستریدیوم طیور گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 91-91

ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3


بررسی گونه های کلستریدیوم در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور گوشتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 195-195

ندا شهدادنژاد1*، محمد رضا محمدآبادی2، مجید عزتخواه3