نویسنده = دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3،
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه هیستوپاتولوژیک ضایعات کبد در گربه های ولگرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 103-103

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3


2. بررسی ضایعات پاتولوژیک کلیه در گربه های ولگرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 84-84

دکتر رضا صداقت1، دکتر سعید حیدرزاده2*، دکتر میثم کشاورز3