نویسنده = احسان مصطفوی1، صابر اسمعیلی*1، مهین شاه دردی زاده2، هادی محمودی3،
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع سرمی تب کیو در دام های استان مازندران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 83-83

احسان مصطفوی1، صابر اسمعیلی*1، مهین شاه دردی زاده2، هادی محمودی3؛ فهیمه باقری امیری1،4، حمید لیریایی1، منیژه یوسفی بهزادی1


2. تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 82-82

احسان مصطفوی1، پرویز پرویزی2، صابر اسمعیلی*1، الناز علایی نوین2، حامد حنیفی1، بهزاد