نویسنده = حمید استاجی1،* ، زهره استاجی2 ، رضا جمشیدی1 ، فیروزه شاملو خانی بیگ3 ، منصوره کنعانی1
ردیابی مولکولی گونه Ehrlichia ewingii در نمونه های خون سگ های ارجاعی به کلینیک های شهر سمنان، ایران

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 157-164

10.22075/jvlr.2021.23291.1033

امید صفار بنیس؛ محمد رضا سلیمی بجستانی؛ حمید استاجی؛ مریم رسولی