نویسنده = حمید استاجی1،* ، زهره استاجی2 ، رضا جمشیدی1 ، فیروزه شاملو خانی بیگ3 ، منصوره کنعانی1
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان شیوع ژن های مولد سم شیگا (stx1,stx2) در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از موارد اسهال بره های دامپروری های اطراف سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex-PCR

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 80-80

حمید استاجی1،* ، زهره استاجی2 ، رضا جمشیدی1 ، فیروزه شاملو خانی بیگ3 ، منصوره کنعانی1