نویسنده = �������� �������� ��������* �� ������ ���������������� �� ���������� ������������