نویسنده = مهدی جهان تیغ¹* ، علی شهریاری² ، فرزاد اسدی³،
تعداد مقالات: 1
1. لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی بزهای بالغ و نابالغ بومی در وضعیت های فیزیولوژیک آبستنی و شیرواری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 68-68

مهدی جهان تیغ¹* ، علی شهریاری² ، فرزاد اسدی³