نویسنده = �������� ���������� ������������1�� �������� ���������� ��������2�� �������� �������� ������������2��
آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-67

فرهنگ ساسانی*1، سارا شکرپور2، فریبا خاکی2


گزارش کارسینوم سلولهای بازال در پوست یک گربه ی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 207-207

دکتر فرهنگ ساسانی1، دکتر فریبا خاکی2، دکتر سارا شکرپور2