نویسنده = فرهنگ ساسانی
تعداد مقالات: 2
1. آبسه های کبد و پرده جنب در اثر آرکانوباکتر پیوژنز به همراه آمیلوئیدوز در گوسفند

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 67-67

فرهنگ ساسانی*1، سارا شکرپور2، فریبا خاکی2


2. گزارش کارسینوم سلولهای بازال در پوست یک گربه ی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 207-207

دکتر فرهنگ ساسانی1، دکتر فریبا خاکی2، دکتر سارا شکرپور2