نویسنده = جابر داوودی1*، افشین بهمن شبستری2، احمدرضا بیضائی3 ، میثم نصراله پور4
بررسی آلودگی به گونه های بابزیا و کنه های ناقل آن در تک سمی های منطقه شهرستان میانه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 64-64

جابر داوودی1*، افشین بهمن شبستری2، احمدرضا بیضائی3 ، میثم نصراله پور4


بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در شهرستان میانه به روش الایزا(ELISA)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 184-184

جابر داوودی1*، میثم نصراله پور 2 ، افشین بهمن شبستری 3