نویسنده = حسین مقصود1، صدیقه نبیان2*، صادق چینی کار3، پرویز شایان4
تعیین کنه های ناقل ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV) درچهار منطقه استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 57-57

حسین مقصود1، صدیقه نبیان2*، صادق چینی کار3، پرویز شایان4


بررسی انگل های زنبور عسل در برخی از زنبورستان های استان البرز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 88-88

حسین مقصود، صدیقه نبیان*، عباس گرامی صادقیان، امین رستمی