نویسنده = دباغ مقدم، آراسب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در طی فرایند خط تولید سوسیس کوکتل ساده در یکی از کارخانه های فراورده های گوشتی حومه تهران

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 70-70

آراسب دباغ مقدم*1، نوردهر رکنی2، نرجس چراغی3، ماندانا ابراهیمی4؛ مهزاد آقازاده مشگی5، عارف امیرخانی6، حمید عزت پناه7


2. بررسی باکتری شناختی بستنی های سنتی در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت در بهار سال 1388

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 141-150

آراسب دباغ مقدم؛ سکینه مدد جیرهنده؛ حسام الدین اکبرین؛ نسطونا قنبری سقرلو