بررسی باکتری شناختی بستنی های سنتی در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت در بهار سال 1388

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   تولید بستنی­های غیر پاستوریزه تحت عنوان بستنی سنتی در ایران بسیار رایج بوده و مصرف این فرآورده در ماه­های گرم سال طرفداران زیادی بویژه در بین کودکان و نوجوانان دارد. به منظور بررسی میزان آلودگی های باکتریایی این فراورده ها در مراکز تولید و توزیع شهرستان رشت، کلیه این واحدها از نظر شاخص­های بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفته و از هر واحد صنفی 1 تا 2 نمونه بستنی (بسته به تنوع تولید) نمونه­برداری (جمعاً 120 نمونه) شده و جهت انجام آزمایش­های میکروبی، تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه کنترل بهداشتی مواد غذایی شهرستان رشت ارسال گردید. نتایج آزمایش­ها نشان داد که تعداد 74 نمونه (3/38 درصد) از بستنی­های آزمایش شده از نظر شمارش باکتری­های هوازی و تعداد 61 نمونه ( 8/50 درصد) آنها از نظر شمارش کلی فرم­ها بیش از حد مجاز (استاندارد) بوده­اند. همچنین تعداد 12 نمونه (10درصد) از نمونه­های بستنی آزمایش شده آلوده به اشرشیا کلی و تعداد 7 نمونه (9/5 درصد) از آنها از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بوده­اند. در میان واحدهای صنفی مورد بررسی، تعداد 24 نمونه (9/36درصد) عدم رعایت بهداشت لوازم کار و تعداد 27 نمونه (5/41درصد) عدم رعایت بهداشت فردی را نشان دادند. بین وجود آلودگی در بستنی­های سنتی و عدم رعایت معیارهای بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و بهداشت لوازم کار در مراکز تولید و توزیع بستنی سنتی ارتباط معنی­دار از نظر آماری برقرار گردید.   با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت بهداشتی بستنی­های سنتی شهرستان رشت و اماکن تولید و توزیع آنها مناسب ارزیابی نمی­گردد لذا رعایت موارد بهداشتی پیشنهاد می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A bacteriological survey on traditional ice creams in retailers of Rasht (Guilan province, North of Iran) in spring of 2009

چکیده [English]

  Abstract:   Traditional ice cream is a favorite food in Iran especially among the children and youngsters. This survey is made to determine the bacterial contamination of traditional ice creams in Rasht city of Guilan province of Iran. Hence one or two samples were collected (total samples of 120) from each ice cream retailer and sent to the laboratory for microbiological exams according to Iran’s Standard Organization. Results indicated that 74 samples (38.3 %) had total count and 61 samples (50.8 %) had Coliforms more than standards. 12 samples (10%) of ice creams were contaminated with Escherichia coli and 7 samples (5.9%) were contaminated with Staphylococcus aureus. 27 retailers (37%) had poor personal hygiene, 24 retailers (35%) had poor instrumental hygiene and 21 retailers (35%) had poor constructive hygiene. There was a statistical relation between poor hygiene of retailers and contamination of traditional ice creams. In conclusion, the hygienic properties of traditional ice creams and retailers were not suitable. It is recommended that the hygienic inspection of these retailers is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional ice creams
  • Microbial contamination
  • Food retailers
  • Rasht
  • Iran