نویسنده = �������� ����������1�� ���������� ����������2�� ������ ������������ ����������3��*�� �������� ������������ ��������3��