بررسی الگوی الکتروفورتیک پروتئین‌های پری‌پلاسمی و غشاء خارجی سویه‌های سالمونلا انتریکا تحت گونه انتریکا سرووار آبورتوس اویس جدا شده از ایران

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   هدف از این تحقیق بررسی الگوی پروتئین‌های غشاء خارجی و پری‌پلاسمی در سویه‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران و مطالعه تفاوت‌های الگوی پروتئینی آنهاست. جهت استخراج پروتئین غشاء خارجی سویه‌های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران، از روش سونیکه کردن و تریتون X-100 استفاده شد. پروتئین‌های پری‌پلاسمی با استفاده از سوکروز 500 میلی مولار و روش شوک اسمزی استخراج گردید. جهت مشاهده این پروتئین‌ها از روش SDS-PAGE در شرایط احیائی و رنگ‌آمیزی نیترات نقره استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی الکتروفورتیک پروتئین پری‌پلاسمی در سویه‌های مختلف سالمونلا آبورتوس اویس بسیار متفاوت است. تفاوت­های اندکی در الگوی پروتئین‌های غشاء خارجی این سویه­ها مشاهده گردید. باتوجه به یکسان بودن شرایط رشد باکتری، تفاوت‌های موجود در الگوی پروتئین‌ پری‌پلاسمی و غشاء خارجی نشان دهنده وجود یکسری اختلافات ژنوتیپی در این سویه‌ها می‌باشد. این تفاوت‌ها بعنوان یک شاخص جهت بررسی‌های اپیدمیولوژی مولکولی قابل ارزیابی هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of periplasmic and outer membrane proteins patterns in Salmonella enterica subsp. enterica serovar Abortusovis strains isolated from Iran

چکیده [English]

  Abstract:  Aim of this study was comparison of periplasmic and outer membrane proteins (OMPs) patterns between Salmonella abortus ovis strains isolated from Iran. Outer membrane proteins were prepared by sonication in triton X-100. Periplasmic proteins were extracted by 500 Mm Sucrose osmotic shock. Periplasmic and OMPs extracted proteins were analyzed by SDS-PAGE and silver staining. The results showed that there is considerable difference between periplasmic protein profiles of S. abortus ovis strains. The outer membrane proteins patterns were approximately similar among the strains. The protein profile differences and number of protein bands showed in figure and tables. In fact these variations indicating a certain genotypic distance between bacterial strains that isolated from different geographical area of Iran and may be useful for describing the epidemiology or at least genetic relatedness of Salmonella abortus ovis wild types.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella abortus ovis
  • Periplasmic protein
  • Outer membrane protein SDS-PAGE
  • Iran