نویسنده = حسین مقصود1، صدیقه نبیان2، تقی زهرایی صالحی3و*، ایرج اشرافی تمای3،
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلور باکتریایی زنبور عسل در برخی از زنبوزستان های استان البرز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 249-249

حسین مقصود1، صدیقه نبیان2، تقی زهرایی صالحی3و*، ایرج اشرافی تمای3