نویسنده = علیرضا نصیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیرات آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فلزات سنگین در ماهیان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 223-223

علیرضا نصیری


2. بررسی اثرات تغذیهای سینامالدهید در غذای ماهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 222-222

علیرضا نصیری