بررسی اثرات تغذیهای سینامالدهید در غذای ماهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

مقدمه: ماهیها به عنوان یکی از بهترین منابع پروتئینی شناخته میشوند که به دنبال پیشرفت بشر و ورود آلایندهها تحت تاثیر آلودگیهای زیست محیطی هستند که از طریق چرخه غذایی به انسان نیز منتقل میشود. هرچند که جلوگیری از ورود آلایندهها به محیط میتواند یک راه حل مناسب برای مبارزه با این مشکل باشد، اما استفاده از گیاهان دارویی در جیره غذایی ماهیان به منظور کاهش خسارات وارده ناشی از انواع آلودگیها همچون فلزات سنگین، راه حلی کاربردی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سینامالدهید ماده موثره گیاه دارچین با اثرات آنتی اکسیدانی میباشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر تغذیهای سینامالدهید در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طراحی شده است. روش کار: در این مطالعه ماهیها در 5 گروه دوتایی با سه بار تکرار با میانگین وزن20± 80 گرم به صورت تصادفی طبقه بندی شدند. ماهیها به مدت دو هفته به منظور آداپتاسیون با جیره گرانول صنعتی نگهداری شدند. سپس گروه 1 به عنوان گروه کنترل و گروههای2 تا 5  به ترتیب 5/0، 25/0، 125/0 و 0625/0 درصد وزن بدن سینامالدهید را در هر وعده غذایی به مدت 96 ساعت دریافت نمودند. ماهیان در روز به میزان 1 درصد وزن بدن در سه نوبت تغذیه میشدند. پس از غذادهی ماهیان به صورت مستمر مشاهده شده و رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفت.  بحث و نتیجهگیری: هیچ کدام از گروهها پس از اضافه شدن غذا به آب اقدام به تغذیه نکرده و پس از ماندن غذا به مدت 45 تا 60 دقیقه در آب به خوردن آن مبادرت کردند. هیچ تلفاتی در هیچ کدام مشاهده نشد.  این امر نشان میدهد ماهیان کپور تمایلی به خوردن غذای حاوی سینامالدهید ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -