نویسنده = عزیزی نسب، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر افرودنی پروبیوتیکی و محرک رشد شکمب های بر شاخص‌های رشد اسکلتی گوساله های شیرخوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 202-202

فاطمه عزیزی نسب


2. تاثیر افرودنی پروبیوتیکی و محرک رشد شکمبهای بر متابولیتهای خون گوسالههای شیرخوار

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-203

فاطمه عزیزی نسب