نویسنده = امیررضا قنبری
تعداد مقالات: 2
1. هیستومورفولوژی روده بزرگ در رویان شترمرغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-199

امیررضا قنبری


2. هیستومورفولوژی طحال،کبد و پانکراس قرقاول خزری

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 198-198

امیررضا قنبری