نویسنده = امیررضا قنبری
هیستومورفولوژی طحال،کبد و پانکراس قرقاول خزری

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 198-198

امیررضا قنبری


هیستومورفولوژی روده بزرگ در رویان شترمرغ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 199-199

امیررضا قنبری