نویسنده = فرشته عرب
کاربرد ضد سرطانی شیر شتر : مروری بر مطالعات اخیر

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 192-192

10.22075/jvlr.2018.3555

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی


بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی شیر خام شتر در شهر سمنان

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 235-235

10.22075/jvlr.2018.3716

فرشته عرب