نویسنده = کشاورز گلبر، زهره
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر عصاره الکلی برهموم بر روی قارچ‏های جدا شده از سیلاژ ذرت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 220-220

زهره کشاورز گلبر


2. تأثیر عصاره الکلی برهموم و اسید آلی بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ قصیل جو

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-191

زهره کشاورز گلبر