بررسی تأثیر عصاره الکلی برهموم بر روی قارچ‏های جدا شده از سیلاژ ذرت

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری، دانشکده کشاورزی گنبد کاووس

چکیده

مقدمه : قارچ‎ها به وفور در منابع غذایی مختلف یافت شده و در صورت تولید توکسین، تهدید مهمی برای سلامت انسان و دام محسوب می‎شوند. با توجه به تأثیر آلودگی خوراک دام بر سلامت دام و اثر ثانویه آن بر سلامت انسان، کنترل آلودگی خوراک دام، بهترین روش ارتقاء سلامت جامعه محسوب می‎شود. در سال‎های اخیر کاربرد ترکیبات طبیعی برای ممانعت از رشد قارچ‎ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بره‏موم (پروپولیس) ماده‏ای صمغی است که به وسیله‎ی زنبورها، از جوانه‎ها یا سایر قسمت‎های گیاه جمع‎آوری می‎شود. این ماده به‎خاطر ویژگی‎های بیولوژیک، دارا بودن ویژگی‎های ضد باکتریایی، ضد قارچی و شفا دهندگی شناخته شده است. اضافه کردن افزودنی‎ها به سیلاژ سبب جلوگیری یا کاهش رشد میکروارگانیسم‎های نامطلوب و نیز بالا بردن تخمیر سیلاژ و ثبات هوازی می‎شود. مواد و روشها: هدف از این مطالعه ارزیابی تاثبر عصاره الکلی بره‎موم بر رشد برخی از قارچ‏های جدا شده از سیلاژ ذرت می‎باشد. نمونه‎برداری از سیلاژ ذرت مورد استفاده در واحد پرورش دام دانشگاه گنبد کاووس انجام شد و نمونه‎ها در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شدند. قارچ‏ها با کشت نمونه‎های سیلاژ بر روی محیط کشت سیب‎زمینی دکستروز آگار جداسازی شده و پس از خالص‎سازی، بر اساس ویژگی‎های میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس فعالیت ضدقارچی عصاره بره‎موم به روش براث میکرودیلوشن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش سه بار تکرار شد. بحث و
نتیجهگیری: بر اساس نتایج، چهار گونه قارچی Mucor sp.، Aspergillus niger، Penicillium sp. و Trichoderma sp. از نمونه‎های سیلو جداسازی شدند. نتایج نشان داد میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) برای عصاره بره‎موم برای قارچ‏های جداسازی شده در دامنه 1/0 تا 2/0 درصد و میزان حداقل غلظت کشندگی (MFC) در دامنه 2/0 تا4/0 درصد قرار دارد. بیشترین میزان بازدارندگی از رشد، در مورد قارچ Mucor sp. مشاهده شد. بر اساس یافته‎های این تحقیق عصاره الکلی بره موم گزینه مناسبی برای محدود سازی و بازداری از رشد قارچ‎های مضر موجود در سیلاژ می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-