تأثیر عصاره الکلی برهموم و اسید آلی بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیلاژ قصیل جو

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری، دانشکده کشاورزی گنبد کاووس

چکیده

دسترس نیست. سیلاژ به کمک فرآیند تخمیر و با تولید اسید لاکتیک حاصل میشود. به هنگام تهیه سیلاژ از افزودنیهای مختلفی به منظور دستیابی به تخمیر اسید لاکتیکی و در نتیجه تهیه سیلاژ با کیفیت و ماندگاری بالا استفاده میشود. افزودنیهای سیلاژ به طور کلی شامل مواد خوراکی، اوره، ملاس، افزودنیهای باکتریایی، اسیدها و برهموم میباشند. روش کار : در این مطالعه، گیاه کامل جو در مرحله خمیری با ماده خشک حدود 30 درصد جهت تهیه سیلوهای آزمایشگاهی برداشت شد. علوفه برداشت شده پس از چاپر به قطعات 3-2 سانتیمتری در بستههای پلاستیکی سیلو شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) علوفه سیلو شده جو بدون افزودنی، 2) علوفه سیلو شده جو+ عصاره الکلی برهموم و 3) علوفه سیلو شده جو+ اسید آلی. سیلوها در دمای اتاق به مدت 45 روز نگهداری و پس از باز کردن و نمونه گیری قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری آن در شرایط آزمایشگاهی اندازهگیری شد. بحث و نتیجهگیری : نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). از این نظر تیمارهای دارای عصاره الکلی برهموم و اسید آلی به ترتیب بالاترین و پایینترین قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را داشتند. بین تیمارهای آزمایشی از نظر تولید پروتئین میکروبی، عامل تفکیک، pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی اختلاف معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
-