نویسنده = مرضیه سرگلزایی1*، منا حسینی2، -
تعداد مقالات: 2
1. روش پیشنهادی جهت تولید مرغ سبز در مرغداری های کشور

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 134-134

- مرضیه سرگلزایی1*، منا حسینی2


2. مقایسه میزان فروش داروهای درمانی کمپلکسهای تنفسی بین دوماهه اول سال 1397 و دوماهه اول و پایانی سال 1396 در یکی از داروخانه های شهرستان خمین

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-135

- مرضیه سرگلزایی1*، منا حسینی2