مقایسه میزان فروش داروهای درمانی کمپلکسهای تنفسی بین دوماهه اول سال 1397 و دوماهه اول و پایانی سال 1396 در یکی از داروخانه های شهرستان خمین

نویسنده

چکیده

مقدمه: طبق تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، مشخص شده است که آب و هوای اطراف مرغداری گوشتی میتواند بر روی سلامت مرغهای گوشتی موجود در مرغداری، اثرگذار باشد. درصورتی که آب و هوای منطقه با بارندگی کم یا گرد و خاک باشد و یا سیستم تهویه سالنهای مرغداری مناسب نباشد، میتواند سلامت سیستم تنفسی مرغان را تهدید کند و موجب بروز کمپلکسهای تنفسی شود که مشکلات زیادی را ایجاد میکند. روش کار: طبق بررسیهایی که در مورد شرایط آب و هوایی شهرستان خمین انجام شد، مشخص شد که در دوماهه ابتدایی امسال میزان بارندگی و رطوبت، از دوماهه ابتدایی سال قبل کمتر ولی نسبت به دوماهه پایانی سال قبل بیشتر بوده است. در این تحقیق، مقایسهای بین داروهای فروخته شده جهت درمان کمپلکسهای تنفسی یکسان بین ماههای فروردین، اردیبهشت، بهمن و اسفند سال  1396 و فروردین و اردیبهشت سال 1397 انجام شد. در این تحقیق مشخص شد که استفاده از داروهای برونشی مکس و آرومکس(که جزو داروهای تنفسی هستند) و انروفلوکساسین(داروی اصلی دستگاه تنفس میباشد)، در دوماهه ابتدایی امسال، به صورت معنی دار و محسوسی کمتر از دوماهه پایانی سال قبل میباشد ولی نسبت به دوره مشابه در سال قبل، افزایش کمی را نشان میدهد. بحث و نتیجهگیری: طبق این بررسی میتوان نتیجه گرفت که اگر در روزهایی با بارندگی کم یا در زمان وجود گرد و خاک در هوا، از تهویه مناسب و مرطوب(که کمتر مورد توجه مرغداران میباشد) استفاه کرد، میتوان جلوی بیماریهای کمپلکس تنفسی را گرفت که خود، بخش عمده ای از هزینههای جاری(داروها و مکملها) یک مرغداری را تشکیل میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -